SKADEFÖREBYGGANDE - Nyckelhantering

Kunders nycklar försvinner alltför ofta, men att vara försäkrad är inte alltid en garanti till ersättning vid nyckelförlust. Försäkringsbolagen ställer höga krav på verksamhetens rutiner för nyckelhantering och säkerhetsföreskrifterna är omfattande.

Använd följande TIPS och se till att alla följer samma rutiner (även era underentreprenörer) så undviker ni att stå där utan ersättning om nycklarna kommer bort:

nyckel1

Allmänt

  • Varje nyckel ska ha en neutral id-bricka så att ingen utomstående kan identifiera eller härleda vems nyckel det är eller vilken adress den går till.

Nyckelkvittens

  • Du och kunden ska skriva under en kvittens med typ av nyckel, antal samt datum.
  • När nyckel återlämnas kvitteras även detta. Gäller även när anställd/underentreprenör lånar nyckeln.

Förvaring

  • Nycklar ska när de inte används förvaras i låst och godkänt säkerhetsskåp (SS3492)
  • Nycklar eller kod till säkerhetsskåpet får inte förvaras i samma lokaler som säkerhets-skåpet.
  • En förteckning över nycklar får inte förvaras i eller i direkt anslutning till det godkända säkerhetsskåpet.
  • Förteckningen ska förvaras så att obehöriga inte kan få tillgång till både nyckel och förteckning samtidigt.

På arbetsområde

  • Nyckel får aldrig lämnas utom synhåll och ska alltid bäras personligen.
  • Om en nyckel lämnas kvar eller förvaras hos kund eller annan, ska dessa nycklar hanteras på samma sätt som ovan.

I fordon

  • Nycklar får aldrig lämnas i fordon